Domovská stránka arrow Životní prostředí arrow Ekologie měst arrow LETOVÝ OKRUH LETIŠTĚ LETŃANY NAD ČAKOVICEMI

LETOVÝ OKRUH LETIŠTĚ LETŃANY NAD ČAKOVICEMI

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
11.06.2012


LETOVÝ OKRUH LETIŠTĚ LETŇANY NAD MČ ČAKOVICE VÝZNAMNĚ OBTĚŽUJE OBYVATELE A PŘISPÍVÁ ZDE K DALŠÍMU ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Článek je trvale aktualizován. Aktualizace jsou uvedeny v textu.

Čakovice se snaží stát vyhledávanou residenční čtvrtí. Doufají ve svůj zdravý dynamický vývoj a počítají se zájmem investorů především z oblasti bytové výstavby, která by mohla být hlavní silou jejich rozvoje.
Paradoxem k tomuto úsilí je však špatný stav zdejšího životního prostředí, nekoncepční stavební rozvoj a zančně zanedbaný rozvoj dopravy a sítě veřejných služeb. 

Významným prvkem, který přispívá ke zhoršování kvality života v Čakovicích je vedení letového okruhu letiště Letňany přímo nad obytnými částmi MČ Čakovice. Dochází k porušování stanovených pravidel letového provozu letiště a situaci zhoršuje prakticky běžná nekázeň účastníků leteckého provozu na letovém okruhu. To vše dále zhoršuje životní prostředí v Čakovicích
a zatěžuje obyvatele především hlukem a zvýšeným rizikem leteckých nehod.

To vše bez zájmu odpovědných orgánů státní správy a samosprávy.

Letiště Praha Letňany je veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Dle provozovatele se jedná o letiště s vnější hranicí Schengenského prostoru a po včasném oznámení lze z letiště dokonce provádět přílety a odlety i mimo Schengenský prostor. V současně platném konceptu územního plánu hl.m.Prahy je stabilizováno jako sportovní letiště určené pro sportovní, výcvikové a zkušební lety. Letiště je provozováno na biotopu ochrany vzácného sysla obecného na zákonem vyhlášené Národní přírodní památce Letňany. Jeho současný vlastník, společnost
SIT Prague, a.s. (jediný člen představenstva a vlastník Milan Mikulecký) si zde buduje lukrativní soukromý letecký podnik, se kterým má zřejmé razantní podnikatelské rozvojové programy
do budoucna.

Na letišti se uskuteční 30-40.000 letů ročně, což představuje pro stanovenou letovou sezónu 150-250 letů denně. K letišti přináleží letecký okruh, který pro cvičné lety využívá 8 leteckých škol. Pro zájemce o letecký výlet se zde nabízejí desítky letadel k pronájmu od řady různých poskytovatelů.

Některá tato letadla jsou již poněkud „ojetá“ a v letovém provozu velmi hlučná. Navíc zde dochází k soustavnému porušování pravidel letového provozu, tj. k letům v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v zákoně 49/1997 Sb. o civilním letectví a ve směrnicích AIP pro letiště Letňany .

AIP
je Letecká informační příručka (Aeronautical information publication) mezinárodní organizace pro civilní letectví.


Na webu provozovatele letiště Letňany je pro piloty tato závazná informace: „Pokud není řídícím (letu) stanoveno jinak, je zakázáno přelétávat motorovými letadly obce Kbely, Satalice, Vinoř a Horní Počernice. Nedodržení protihlukových postupů publikovaných v AIP je podle rozhodnutí provozovatele letiště zatíženo poplatkem 1.000 Kč.“  Z prosté logiky vyplývá, že toto omezení přeletů se nijak netýká prostoru nad MČ Čakovice, kde je přímo veden letový okruh.

Nad hustě obydlenou a stále se rozšiřující MČ Čakovice (v současnosti více jak 10.000 obyvatel) od r. 2011 podstatně zesílil dříve prakticky náhodný provoz motorových letadel z letňanského letiště. Tento razantní nárůst obtěžuje občany MČ Čakovice nad únosnou míru. Zalétávají sem velmi hlučná letadla, např. typ Morava (OK-OGA), Antonov AN2, různé typy zastaralých "Zlínů", často již i havarovaná letadla (OK-WOI) aj., která dřívější provozovatel letiště Aeroklub Letňany pro jejich hlučnost nepoužíval, resp. si nedovolil používat!

Názor předsedy Aeroklubu Letňany ing. Martina Holíka na možný nárůst letového provozu v Info letáku AK Letňany byl již v červnu r. 2006 takový, že: "..umístění letiště v bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou se nepříznivě promítá v hlukovém zatížení, které je nutno chápat jako limitní. Provoz letiště je v současné době omezen, pravidla provozu jsou dohodnuta a jejich respektování je ze strany MČ Kbely i města důsledně sledováno. Navýšení letového provozu nebo změna provozní doby není žádoucí."

V této době (kolem r. 2005) se létaly okruhy na Kbely, Vinoř, Satalice. Jejich starostové se však - v dobré péči o životní prostředí ve svých obcích- postarali o to, aby další nárůst letového provozu se zde zamezil. To, co se ale nyní v rámci letového provozu nad Čakovicemi odehrává, je s tím v přímém opaku.

Přestože je letňanské letiště ze všech letišť v ČR nejblíže husté bytové zástavbě (přímo v hlavním městě Praze), jsou letňanské letecké školy vybaveny v celostátním měřítku nejstaršími motorovými letadly, a park těchto letadel stále rozšiřují. "Historická" letadla zde tvoří 2/3 letového parku, „tiché stroje“ tvoří výjimku. Přirozeně, z charakteru provozu letiště, sem zalétávají i další letadla, která se na letiště přibližují (resp. z něj startují) stejnou letovou drahou.

Mapa současného letového okruhu letňanského letiště nad Čakovicemi je zde. Mapový podklad zde je značně schematický, resp. zastaralý: MČ Čakovice je zde zobrazena ve stavu zastavěnosti někdy z minulého století, bez nově vystavených residenčních oblastí jako jsou nová sídliště za čakovickým parkem, nové residenční oblasti na východě Čakovic a v Miškovicích, atd. Přitom spolu s vlastním centrem Čakovic toto jsou právě oblasti přímo pod dráhou cvičného letového okruhu letňanského letiště.

Při užívání okruhu v rámci běžných, vyhlídkových i cvičných letů v nízké letové hladině a při špatném technickém stavu (odhlučnění) letedel nad jižní částí Čakovic letadla dosud ještě stoupají -s motory na vysoký výkon- a následně, jen s málo menší intenzitou hluku, přelétnou obytné plochy Čakovic a zamíří zpět na letiště. Domy, zahrady a soukromé pozemky jsou zde denně, ale hlavně o víkendech zahlcovány pravidelnými nálety letadel z letňanského letiště, často 3-4 letadly současně.

Čím lepší počasí, tím je to horší.

Hluk motorů nízko letících letadel je dále zesilován zvukovým odrazem o hmotu husté zástavby. Při hustším provozu letadel dochází k nedodržování bezpečnostních vzdáleností a zdá se, že si piloti letadel hledají cestu kdekoliv. Např. jedno letadlo provádí okruh nad centrem Čakovic nad kostelem, druhé o kus dál – nad jižní částí Čakovic a třetí letí nad středem Třeboradic. Trénují nad námi i akrobatické prvky – např. sestavy několika letadel nebo vývrtky (tj. ztrátu výšky s následným stoupáním, přirozeně s motorem na plný výkon). Často nerespektují (a pravděpodobně zcela bez kontroly řízení letového provozu) závazné pokyny AIP pro letiště Letňany, kdy pro víkendové dny a svátky letecký provoz musí skončit ve 14.00, nelétat okruhy od 15.října do 15. dubna, atd. Letadla většinou nedodržují ani stanovenou výšku letu 300 m ve vzdálenosti 600 m od nejvyšší překážky (zde se musí počítat např. i výška věže čakovického kostela sv. Remigia či komín třeboradické teplárny).

Podmínky pro řádné provozování letových okruhů dle vyjádření Ministerstva dopravy ČR jsou zde. Tzv. letňanská cvičná letová dráha nad MČ Čakovice, je z podstaty pochybná. Z velké části vede hustě obydlenými oblastmi, což zákon výslovně zakazuje. Provozování cvičného letového okruhu nad Čakovicemi je nebezpečné - může ohrozit životy a majetek obyvatel, ale především jeho provozování porušuje hlukem a vibracemi bezohledně soukromí obyvatel, což může např. odpovídat zásahu do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku. Opakující se hluk z okruhu je škodlivý a může být, podobně jako jiné nadlimitní a chronické zdroje hluku, spouštěčem mnoha závažných (civilizačních) chorob.

Je zřejmé, že současný tvar cvičného leteckého okruhu letiště Letňany ve výsledku odpovídá účinné (sebe)obraně MČ Kbely, Satalice, Vinoř a Horní Počernice (pravděpodobně též s podporou ochrany leteckého provozu vojenského letiště Kbely) a na druhé straně absolutnímu nezájmu ochrany veřejného zájmu ze strany MČ Čakovice. Nepochybně též vychází ze skutečnosti, že Čakovice dosud stále ještě považovány za relativně řídce obývanou pražskou periferii, bez respektu k jejímu současnému residenčnímu stavebnímu boomu, a navíc, s chabou obranou vlastního veřejného zájmu.

Bývalý (do r. 2007) provozovatel letiště, Aeroklub Letňany na piloty (povinně) dohlížel a nedodržování pravidel leteckého provozu přísně postihoval. Současný provozovatel letiště pracuje na komerčním základě a tuto kontrolu pravděpodobně již neprovádí, nebo ji zanedbává, ve smyslu pravidla, že je pilot (platící) uživatel veřejné letové cesty, kde je odpovědný sám za sebe, podobně jako řidič auta na silnici.

Někteří obyvatelé mají z toho dojem, že je jen otázkou času, kdy se něco vážného na leteckém okruhu nad Čakovicemi stane.
Přehled hlášených leteckých nehod na letišti Letňany z poslední doby přinášíme zde.

Je též znepokojující skutečnost, že si zájemci, kteří si zde pronajímají cizí letadla pro cvičné a vyhlídkové lety nad Čakovicemi, uzavírají (pouze) pojištění odpovědnosti pilota za škody způsobené na zapůjčených letadlech do výše 600.000 Kč, tedy nikoli na škody vzniklých majetcích v případě letecké havárie.

Jaký je výběr a kolik stojí půjčení si letadla na letišti Letňany se lze např. dovědět zde.

Husté osídlená pražská MČ Čakovice není zdaleka vhodným místem pro tak intenzivně provozovanou leteckou dráhu.

Přesto se tato letecká dráha dále ještě více vylepšuje a navyšuje se její kapacita.

Letiště Letňany je částí svého pozemku již v katastru MČ Kbely. Po vybudování velkých sídlištních komplexů v Letňanech se začalo létat přes Kbely, Vinoř, Satalice. Horní Počernice, tj. na východ. Přes Čakovice to bylo sporadicky, v minulosti jsme zde spíše vídávali hlavně kluzáky. Když začal Aeroklub Letňany létat a trénovat na svazarmovském letišti v Letňanech, odesílali hlučnější letadla na letiště Točná u Prahy, kde byl i dostatek volného prostoru.

Již v letech 2005-2006 starosta MČ Kbely P. Žďárský neustále napadal Aeroklub Letňany, že způsobují významné zahlučnění okolních obcí. (Viz - reakce Aeroklubu na jeho stížnost) adresovaná tehdejšímu ministrovi dopravy Šimonovskému, dokonce proti byl i pražský magistrát.Výsledkem těchto kroků byly ústupky Aeroklubu Letňany vůči Kbelům, a sice změna dosavadního letového okruhu, jak již v červnu 2006 ing. Holík, předseda Aeroklubu Letňany, informoval obyvatele Kbel, Satalic, Letňan a Proseka (nikoli Čakovic..) v Info letáku LK Letňany (č. 6/2006):
"Okruhy létané motorovými letadly jsou nyní severní, mimo oblast Kbel či Satalic. Po vzletu na dráze 05 - na východ jsou letadla povinna vychýlit se o 35 stupňů tak, aby minula zástavbu severního okraje Kbel"

V závěru roku 2007 získala letiště Letňany společnost SIT Prague a.s. (p. Mikulecký). Rozvoj provozu letiště tím znatelně nabral na dynamice. Pro větší zájemce je možné nalézt profil současného vlastníka letiště Letňany na těchto veřejných webových stránkách:
http://www.pilotinfo.cz/z-klubu/jak-jsem-byl-delegatem-konference-aeroklubu-cr http://aeronoviny.cz/2010/04/26/sky-invest-bublina-splaskla/
http://aeronoviny.cz/2012/03/09/koupit-si-letiste-je-cool-ale-to-za-chvilku-prejde-nahled-do-historie/
http://aeronoviny.cz/storage/jak_ukrast_firmu.pdf
http://aeronoviny.cz/2012/09/07/ales-borovan-nepruhledny-mikulecky/

19.1.2011 uzavřel provozovatel letiště Letňany SIT Prague a.s. (M. Mikulecký) se starosty MČ Praha 18 a 19 (Letňany a Kbely) „Dohodu o letištním okruhu“, který přesně kopíruje výše uvedený "ústupkový" okruh nad MČ Čakovice, tedy vlastně to byla dohoda o Čakovicích, ale bez Čakovic, všichni aktéři ji poeticky nazvali "SRDEČNOU DOHODOU ".

O tom, že to znamená „odklonění“ leteckého okruhu severně, resp. přesun nízkých přeletů nad MČ Čakovice, zde není ani zmínka.

Tento letový okruh letňanského letiště nad Čakovicemi je na webu letňanského letiště komentován -snad s nechtěnou- ironií takto:

Jak vidíte, letištní okruh (pomyslná čára ve vzduchu, po které se piloti pohybují v okolí letiště) se vyhýbá všem obydleným oblastem tak, aby letadla nepřelétávala přímo nad domy, kde žijí lidé…„Vstřícnost“ provozovatele letiště Letňany ohledně protihlukových opatření k jeho sousedům je v bodech formulována zde.

Jak tato „opatření“ míní provozovatel letňanského letiště ve vztahu k občanům MČ Čakovice je však značně pochybné...

SITUACE JE VŠAK JEŠTĚ HORŠÍ, NEŽ SI DOVEDEME DO BUDOUCNA PŘEDSTAVIT!

Před „letovou sezonou“ 2012 byla těžkou technikou zpevněna travnatá letová dráha a 17.5.2012 slavnostně - s přestřiháváním pásky otevřena:

Letiště v pražských Letňanech otevřelo novou dráhu, pomýšlí na světlé zítřky .

Tato úprava nyní umožňuje dostat do vzduchu až 8 letadel najednou. Zároveň nově více nasměrovali dráhu VPD 05l/23R severněji, aby piloti bezprostředně po startu nemuseli dělat tolik ostrou zatáčku kvůli nerušení Kbel.

Současný provozovatel letiště své euforii zde dokonce veřejně přiznává, že sysly sem nedávno záměrně vysadili uměle, leteckým mostem ze Strakonic. Sysel obecný a jeho ochrana se zde tak údajně stal dobrým důvodem pro přežití letňanského letiště před záměry developerů z doby, kdy se lokalita měla stát místem výstavby olympijského stadionu z éry bývalého pražského primátora P. Béma.
Tato lokalita je dnes chráněna platnou vyhláškou č. 184/2005 Sb. ze dne 3.5.2005 o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení bližších ochranných podmínek. V době vyhlášení podle této vyhlášky biotop syslů obecného nebyl nijak ohrožen tehdejším provozem malého travnatého letiště s občasným provozem.

Nicméně nyní, provozovatel letiště Letňany podniká kroky k povolení výstavby klasické zpevněné letecké dráhy s asfaltovým povrchem dlouhé 1.000 m a široké 16 m. Lobuje mj. na Ministerstvu život. prostředí o výjimku ochrany biotopu Národní přírodní památky. Navenek se snaží argumentovat tím, že tím snad omezí hlučnost letiště a leteckého provozu na něm. Tvrdí, že

"..doba chodu na plný výkon (hlučnost letounu) úzce souvisí s dobou rozjezdu letadla. Rozjezd letounu je na asfaltové dráze až o 1/3 kratší, než na dráze travnaté. Letoun se tedy dříve „odlepí“ od dráhy, dříve nastoupá do větší výšky a dříve může snížit výkon motoru – to vše v součtu údajně sníží hlukovou zátěž."

Nicméně je zřejmé, že skutečným podnikatelským záměrem je zpřístupnit letiště pro více letadel, učinit jej provozuschopným i pro období dešťů a možná i pro zimní období (kdy travnatá letištní plocha má limitující problémy) a především výhledově zpřístupnit letiště kapacitnějším strojům (letištní poplatky se platí za hmotnost letadla a nákladu a počet cestujících). O tom se zde otevřeně nicméně nehovoří. Jedná se o čistě podnikatelsky podložený zájem s cílem zde vybudovat soukromé plnohodnotné letiště, s luxusem přímé návaznosti na stanici pražského metra (o čemž mj. se pražskému mezinárodnímu letišti v Ruzyni nyní může stále jen zdát), bezohledně a na úkor razantního zhoršení životního prostředí všech obyvatel z okolí letiště a bohužel MČ Čakovice zvláště.

Kvůli bezohlednosti provozovatele letňanského letiště a vedení letového okruhu nad Čakovicemi vznikla
petiční akce Za odklonění letového okruhu Letiště Letňany mimo MČ Čakovice, za dodržování zákonných podmínek provozu letiště a za nerozšiřování jeho stávajícího provozu.

Není vám to úplně hlostejné? Připojte se, vyjádření vašeho souhlasu s petiční akcí je velmi snadné:

Petiční arch s petičním programem je ke stažení zde.

Kontaktní telefon pro další informace:
720 111 639, nebo se e-mailem obraťe na OS Čakovice 2007, které petici plně podporuje: .

Po velkých protestech občanů MČ Čakovice starosta ing. Lochman svolal schůzku občanů s majitelem letiště M. Mikuleckým a ředitelem letiště P. Křížem. Schůzka proběhla dne 12.3.2012 na čakovickém zámku. M. Mikulecký reagoval na věcné dotazy a připomínky čakovických občanů znepokojujícími slovy "Tohle nehodlám poslouchat!". Na požadavek, aby létáním okruhů nad Čakovicemi nerušili obyvatele hlučnými přelety aspoň o víkendech (viz směrnice AIP pro letiště Letňany) M. Mikulecký odpověděl, že .."Ale to já mám nejvíc zákazníků!"
Prokázalo se, že p. Mikulecký velmi nedostatečně vnímá práva a zákonnou ochranu občanů. Po otevření tzv. „diskuse s občany“ ředitel letiště P. Kříž následně beze slova uprchl ze sálu.. Ubohým výsledkem setkání bylo poskytnutí několika obecných kontaktů a telefonních čísel, na která by si mohli čakovičtí občané eventuelně zkusit stěžovat v případě, že se jim podaří náležitě zdokumentovat porušovaní závazných pravidel letového provozu nad MČ Čakovice.

Aktivity čakovických občanů za omezení negativního vlivu provozu leteckého okruhu nad MČ Čakovice z letiště Letňany představuje p. Jiřina Dlouhá. Její text s podrobným vysvětlením problematiky zveřejňujeme zde. Tento text se stal zároveň podkladem pro jednání se starostou MC Čakovice Ing. A. Lochmanem, které se uskutečnilo dne 20. června 2012.

Zprávu o výsledku jednání se starostou Ing. Lochmanem p. J. Dlouhá zveřejňuje zde.

Problémy s letištěm Letňany se (alespoň) trochu zlepšují. Např. s účinností od 26.3.2012 na letišti Letňany konečně vstoupilo v platnost omezení pro letouny typu Zlín Z 42, Zlín Z 142 a Zlín Z 43.

Na druhé straně v Čakovicích prošla bez připomínek úřadu vyhláška o novém ochranném pásmu letiště (24. 3. 2011) od ÚCL (Ústav pro civilní letectví), čímž automaticky zaniklo původní ochranné pásmo letiště.

Zdá se, že dokonce již prošly žádosti o zřízení heliportu na letišti v Letňanech a věcný záměr zřizovat zde další letecké školy pro létání na helikoptérách.Kudy se bude s těmito cvičnými helikoptérami létat?

Zdá se, že je to nasnadě..

Naši místní developeři by – mj. též pod vlivem aktivit a chování letiště Letňany- by měli bezodkladně přestat klamat a do budoucna frustrovat svoje potenciální zákazníky tím, že Čakovice jsou snad oázou klidu a nedotčené přírody:

„...když budete mít štěstí, můžete zde pod svými okny spatřit tiše se pasoucí srnky...“,

ale naopak je připravit na to, že se zde jedná o značně ohroženou lokalitu všemi negativními riziky chaotického podnikatelského rozvoje.

Poslední úprava: 19.10.2012
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1558848
Náhodný obrázek
DSC00384.jpg