Domovská stránka arrow Životní prostředí arrow Ekologie měst arrow Životní prostředí ve městě

Životní prostředí ve městě

Napsal: Zastěrová Daniela
17.06.2007

    V dnešní době se mnoho lidí zajímá, jak by mělo životní prostředí ve městě vypadat a co by se dalo zlepšit. Na mnoha místech českých měst je to již vidět. Za minulého režimu bylo zvykem nehledět na estetiku ani na historické hodnoty, takže je mnohdy těžké vrátit vše do původního stavu a napravit všechny chyby, které se staly, zvláště nehodící se stavby a panelové domy v blízkosti historických center.

    Překvapilo mě, že se v centru Čakovic chystá několik velkých obytných budov. Nevím, zda místní občané tyto byty a na takovém místě nezbytně potřebují, zvláště když vidím, jak se všude v okolí parcelují pole a staví stovky bytů.

    Nejvíce mě překvapila stavba třech obytných domů přímo u zámku. (Chystané stavby ) Stále jsem si představovala, že se dokončí parková úprava i na této straně zámku a vznikne hezké prostranství s dominantou zámku a s průhledem do parku.

Čakovický zámek Čakovický zámek Čakovický zámek

    Další stavba je plánována na místě proluky s borovicemi (na rušné hlavní silnici vedle restaurace Na poště). Je to jediné místo s kouskem zeleně na hlavní úzké silnici v centru Čakovic.


Čakovický zámek Čakovický zámek Čakovický zámek

    Chtěla jsem se něco o urbanistice měst dozvědět, proto jsem zašla do knihovny, půjčila skripta a našla si několik základních zásad, zaměřených hlavně na zeleň a utváření prostorů ve městě.

Pro podrobnější prostudování si obstarejte v knihovně:

Životní prostředí měst a regionů
Ing. Marta Opplová CSc.
VŠE - fakulta národohospodářská
Vydáno v r. 1994

Body, které mě v publikaci „Životní prostředí měst a regionů“ zaujaly

(mé poznámky, které se vztahují k obci Čakovice jsou vyznačeny modře)

Ekologie města je nauka o vzájemných vztazích mezi umělým a přírodním prostředím měst, o jejich fyzickém, psychickém a sociálním působení na obyvatele měst a o plánovitém ovlivňování těchto podmínek

Životní prostředí ve městech V urbanizovaných prostorech se dostává příroda do nejvýraznějšího kontaktu s hmotným prostředím, které si člověk ve stále větším rozsahu pro své potřeby přetváří a vytváří. Koncentrace lidí i jejich aktivit jsou velmi často příčinou nahromadění problémů životního prostředí.

Úkolem státní správy a samosprávy je územní a prostorové plánování – urbanistická koncepce.

Kompozice města je rozhodující pro vizuální vnímání. Základem je architektura, místní dominanty, proporce staveb a prostorové uspořádání. Výškové členění je důležitým prostředkem kompozičního řešení, má rozhodující vliv na vytvoření městské siluety.

V Čakovicích jsou takovými dominantami zámek a kostel sv. Remigia, proto by měl být prostor okolo nich vhodně upraven.

Funkční systém zeleně
Rozvoj města a příměstských oblastí se musí realizovat společně s kvalitním a rekreačním zázemím. Funkční systém zeleně je tvořen soustavou zelených ploch, které kromě funkce hygienické, rekreační a další plní i funkci prostorového dotváření města.

Zeleň v obytném území
Soukromá zeleň (u rod. domků)
Vyhrazená zeleň (u hřišť, koupališť, veřejných budov)
Veřejná zeleň (parky, náměstí, proluky a uliční zeleň)

Stávající zeleň je třeba udržovat, doplňovat a rozšiřovat.

Zeleň na okraji města
Do okrajových oblastí města se umísťují velké zelené plochy parkových lesů (měly by být 20 – 30 ha velké). V krajině by lesoparky měly být propojeny pásy zeleně.

V územním plánu pro naši oblast je takováto zeleň plánována. Pokusíme se zjistit, kdy se bude výsadba realizovat a v jakém rozsahu. Zatím ji u nás pouze ubývá, protože ustupuje stavebním investorům.

Rehabilitace městského prostředí

V roce 1992 vydala Rada Evropy, jejímž členem je i ČR „Evropskou chartu měst“ (European Urban Charter), jako výsledný dokument řady předchozích akcí. Je souborem obecně platných zásad řízení měst, včetně jejich vztahů k širším regionům. Tyto zásady by měly přispět k obrození měst.

Obsahuje mimo jiné:

Životní prostředí a příroda ve městech

Fyzické utváření měst – zdůrazňuje se péče o historické a kulturní dědictví i péče o volná prostranství všeho druhu. Příznivý obraz města se vytváří i uplatňováním práv občanů na zdravé, bezpečné, příjemné a stimulující prostředí jejich života.

Veřejné prostory měst
Pro pocit spokojenosti a pohody jsou mimo jiné důležité
-estetické působení prostředí
-obyvatelnost a osobitost prostředí
-pocit bezpečí a jistoty
-možnost kontaktu s přírodním prostředím

Klidové a odpočinkové prostory
Důležitým předpokladem rehabilitace městského života je navrácení přírodní společenské funkce veřejným prostranstvím, ulicím, malým náměstím a zákoutím jako tradičním místům setkání lidí. Ke klidovým prostorám města mohou také sloužit stavební uzávěry (proluky) nebo pouhé rozšíření chodníku

Funkce zeleně
Zeleň v městském prostředí se uplatňuje ve funkci:
-klimatogenní (mikroklimatické) – snižuje teplotu (sálání) v letních měsících
-hygienické - váže oxid uhličitý, snižuje oxid uhelnatý, prašnost i hluk. Má účinky baktericidní a repelentní (všechny rostliny omezují rozvoj mikroorganismů)
-architektonické (prostorotvorné)
-estetické
-rekreační

Zeleň v ulicích
Stromy v uličních stromořadích jsou kvůli nevhodným podmínkám v některých městech na ústupu – hynou, někde jsou káceny vzrostlé aleje.

V Čakovicích se toto řeší názvem „rekonstrukce zeleně“ (viz.video alej ve Třtinové ul. V Čakovicích).

Účast občanů na řízení a plánování měst

Dokument se odvolává na „Evropskou chartu o místní samosprávě“ (Místní agenda 21) MA21 a zdůrazňuje účast občanů v místním demokratickém životě. Řízení a plánování města musí vycházet, mimo jiné, z dokonalé informovanosti všech zúčastněných a probíhat v konzultaci s nimi. Současně se vyžaduje vysoká úroveň multidisciplinární profesionality aparátů státní správy a samosprávy. Zdůrazňuje se také používání alternativních řešení a metod volby. V některých městech i městských částech Prahy již MA21 používají ke spokojenosti nejen státní správy, ale i občanů.

Daniela Zástěrová Čakovice
Poslední úprava: 20.07.2007
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520515
Náhodný obrázek
DSC00374.jpg