BYTOVÉ DOMY U ČAKOVICKÉHO ZÁMKU

Napsal: Černý Karel
03.06.2007

Tři několikapodlažní bytové domy nad čakovickým zámkem. Plánovaná stavba, která má změnit centrum Čakovic a vytvořit zde novou dominantu....

Městská část Čakovice prodala pozemek sousedící s čakovickým zámkem a parkem.

Snímek z katastrální mapy Je skutečně škoda, že tento velmi cenný pozemek městská část neponechala v obecním vlastnictví a vzdala se tak možnosti jakkoli přispět ke kvalitnímu urbanistickému rozvoji této centrální části naší obce v blízkosti parku a zámku.

Místo se mohlo stát ideálním pro např. výstavbu mateřské školky, kulturního či jiného obecně cenného objektu či dokonce zachováno pro rozšíření u nás tak nedostatkové parkové zeleně.

Společnost GIP group a.s., která pozemek v současnosti vlastní, je považována za solidního investora. Těší nás, že projevuje zájem též o investice v naší obci. Respektujeme, že se jedná o společnost, která jistě dbá o své dobré firemní jméno a buduje svou obchodní image mj. na vstřícném přístupu k životnímu prostředí.

Tím více nás mrzí, že právě v Čakovicích tato společnost přistupuje bez respektu ke stavebnímu místu a dosti necitelně k našemu prostředí.

Do území historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací a do území navržené památkové zóny společnost navrhuje umístit stavby tří vícepodlažních bytových domů, které nesplňují závazné podmínky stavební regulace.

V oddílu 6 vyhlášky č. 32/1999 Sb.hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a na výkresu č. 35 územního plánu se v této části stanovuje výšková regulace maximálně pro 2 nadzemní podlaží.

V případě zvláště citlivé oblasti u čakovického zámku, tedy v místě s historickou ochranou a stanovenou výškovou regulací to tato společnost vůbec nerespektuje, či možná zkouší, co v Čakovicích může „projít“.

Nákres stavby (Pohled ze severu)

Pohled na objekt bytového domu nad čakovickým zámkem, deklarovaný jako dvoupodlažní (s využitím podkroví). Pohled ze severu.

Nákres stavby (Pohled z jihu)

Pohled z jihu: pětipodlažní bytový dům nad čakovickým zámkem se čtyřmi nadzemními podlažími deklarovaný jako dvoupodlažní (s využitím podkroví).

Z dokumentace, předložené k územnímu řízení je zřejmé, že se má jednat o 3 objekty, dva se 3 a jeden se 4 nadzemními podlažími. Snahou o umístění těchto objektů v centrální části naší obce se jednoznačně porušuje podmínka daná závazným předpisem a není zde žádný důvod pro jakoukoli výjimku.

Projekt svojí výškovou a objemovou dominancí vytváří z čakovického zámku minoritní stavbu. Historických objektů máme v naší obci velice málo, měli bychom si jich více vážit a náležitě je chránit.

Zaráží nás, že tento návrh již dříve pozitivně prošel jednáním čakovického zastupitelstva bez připomínek.

*****************************************************

Investor na svých internetových stránkách již láká své budoucí zákazníky na bydlení -
"V zámeckém parku" přímo v centru obce s přímým výhledem na sousedící krásně zrekonstruovaný zámek ve třech čtyřpodlažních bytových objektech, kde všechny byty jsou vybaveny balkony a kde terasy u bytů v horních podlažích poskytnou nádherný výhled do zámeckého parku".

(http://gip.cz/?Language=1&Section=4&Page=234)

 

Chybí zde však čestná informace, že bytové domy mají pouze jen "dvě plnohodnotná nadzemní podlaží" a byty nejvyšších pater jsou umístěny "pouze do využitého podkroví pod šikmou (pultovou) střechu...", viz popis plánované investice Ing. Ivanou Peterkovou, která je odpovědná za vedení odboru výstavby naší městské části se sídlem ve Kbelích, a která tak zdůvodnila úřední zamítnutí námitek účastníků územního řízení (str. 8, viz též v odkazu níže).

 

*****************************************************

Centrum naší obce je již za stávajícího stavu přetíženo dopravou a nedostatkem vhodných parkovacích míst. Všichni dobře známe situaci před čakovickou poštou, kde v ulici Cukrovarské (a na Náměstí 25. března) je prakticky nemožné ve všední den zaparkovat. Tím se často stojí v ulici Schollerově na místech označených plnou čarou.

Běžná dopravní situace

Alespoň nějaká možnost zaparkovat

Lze si obtížně představit stupeň dopravního zatížení po výstavbě tří dalších několikapodlažních bytových domů nad čakovickým zámkem. Stavba bytového domu pohltí i malé parkoviště před vstupem do zámeckého parku.

.

Je zarážející, že policie na křižovatce ulic Cukrovarská a Schollerova není vůbec viděna, aby bránila tomuto zde již prakticky běžnému porušovaní pravidel silničního provozu. Možná, že toleruje skutečnost, že se zde skutečně mnohdy jinde nedá parkovat...

Jak to ale bude v centru Čakovic s parkováním vypadat, až v tomto stísněném prostoru vyrostou další tři bytové domy, stavba zcela pohltí stávající malé parkoviště před vstupem do zámeckého parku a navíc v návaznosti se značným nárůstem dopravního zatížení z blízkého několikatisícového sídliště „U zámeckého parku“.

*****************************************************

Z uvedeného důvodu se naše partnerské Občanské sdružení Třeboradice rozhodlo podat nesouhlas s plánovanou stavbou v uvedeném rozměru.

Text dokumentu je zde .

Věříme, že se stabební úřad ve Kbelích k této stížnosti o ochranu veřejného prostoru s porušením podmínky dané závazným předpisem v centrální části Čakovic vyjádří s plnou odpovědností s respektem k platným normám a především též s respektem k této naší v podstatě nejcennější čakovické městské části.

O vývoji vás budeme průběžně informovat na našich stránkách.

* Máte k tématu důležité doplňující informace?

* Můžete přispět k pozitivnímu řešení?

Kontaktujte nás !

*****************************************************

** Aktualizace **

(20.5.2007) Ing. Ivana Peterková, vedoucí odboru výstavby naší městské části se sídlem ve Kbelích potvrzuje, že plánované stavby jsou dvoupodlažní (s využitím podkroví) a tím vyhovují stanovené výškové regulaci (viz str. 8):

Rozhodnutí městské části Praha 19 zamítající námitky účastníků řízení.


O tuto "kvalifikaci" se nicméně už ani vůbec nesnaží sám investor na svých webových komerčních stránkách, kde dokonce inzeruje tři čtyřpodlažní bytové domy:

gip.cz/?Language=1&Section=4&Page=234).

(20.7.2007) Proti rozhodnutí odboru výstavby MČ bylo podáno odvolání stavebnímu odboru Magistrátu Hl. m. Prahy:
Vyrozumnění o podaném odvolání odboru výstavby Úřadu MČ Praha 19.

Toto podané odvolání bylo přijato s odkladným účinkem.

 

O výsledku odvolání vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Poslední úprava: 01.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520412
Náhodný obrázek
DSC00382.jpg