Domovská stránka arrow Doprava arrow Dálniční okruh arrow Silniční okruh kolem Prahy (a Městské části Čakovice)

Silniční okruh kolem Prahy (a Městské části Čakovice)

Příspěvek od Ing. David Rezek
25.01.2012


V bezprostřední blízkosti Miškovic a Třeboradic se má v relativně blízké budoucnosti stavět severovýchodní část pražského silniční okruhu, která bude přímo napojena na českou dálniční soustavu. Měla by sloužit k vyvedení průjezdní dopravy ze severozápadních Čech (resp. severozápadní Evropy) dále na jihovýchod (resp. dále do jihovýchodní Evropy).

 

V současné době se vytváří platforma, na základě které se plánovaným dálničním okruhem (severní SOKP) přímo dotčené pražské městské části snaží vyvážit a racionalizovat vzájemný poměr mezi potřebou zlepšení (zkapacitnění) dopravní obslužnosti v severovýchodní části Prahy spolu se zájmy ochrany životního prostředí a životních podmínek obyvatel dotčených touto plánovanou stavbou.

 

Tuto platformu v současnosti představují starostové většiny (11) pražských městských částí z oblasti plánovaného SOKP.

 

MČ Čakovice se k této iniciativě nepřipojila, přestože je jedna z těch, kolem které plánovaná dálnice má procházet v bezprostřední blízkosti a vytvářet zde dokonce několik problematických míst.

 

Protože v současnosti v naší MČ není k dispozici žádný zdroj pro získání objektivních informací o SOPK a protože zde dosud nevznikla věcná debata k tomuto významnému tématu, které přitom bezprostředně ovlivní kvalitu života v naší obci na několik generací dopředu, rozhodli jsme se tímto na našich webových stránkách tuto informační platformu vytvořit.


Fakta:

Územní plán hl. m. Prahy (UPn) definoval do katastru Městské části Praha-Čakovice (MČČ) trasu severní části silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), stavbu 520. Tento úsek SOKP začíná v křížení dálnice D8 u obce Březiněves a končí v křížení s R10 za Satalicemi.
Celková délka úseku je 13.15 km, návrhová rychlost komunikace je 100 km/hod. Počítáno je s vybudováním 5-ti mimoúrovňových křižovatek, 8-mi mosty v úseku a v neposlední řadě s celkem 25-ti přemostěními SOKP v trase křížení s místními komunikacemi.

Z hlediska MČČ nastávají největší problémy v Třeboradicích, kde se trasa okruhu, navazujících nájezdů a křížení s tratí ČD těsně přibližuje stávající i plánované obytné zástavbě. Obdobně pak v Miškovicích, kde trasa SOKP překonává údolí s ČOV pomocí přemostění, které jen těsně mine obytnou zástavbu v Miškovicích, nemluvě pak již o Mírovicích.

Z hlediska platného UPn nejsou - kromě úzkých pásů izolační zeleně v šíři cca 10m – v rámci takto rozsáhlé stavby definována funkční protihluková opatření (například formou zemních valů, zahloubení tělesa komunikace do zářezu atp.).
V rámci konceptu nového UPn dokonce již, byť jen minimálně definované pásy izolační zeleně, zcela mizí a definováno je pouze těleso komunikace bez dalších doplňkových staveb a/nebo opatření a to včetně jejich definice funkčních ploch.

Vzhledem k již zmíněné blízkosti SOKP k obytné zástavbě Třeboradic a Miškovic (patří potencionálně mezi jedny ze silně hlukově ohrožených částí Prahy), nebyla bohužel dosud problematice dopadu stavby SOKP 520 na naši městskou část věnována náležitá pozornost a naneštěstí ani prostor pro diskuzi či hledání variant.

 Stávající hluková zátěž


Hluková zátěž po zprovoznění SOKP


Obavy:
Proč přináší umístění SOKP do MČČ takovou obavu? Jedná se přeci o pouhý lokální (Pražský) silniční okruh … mohou namítat zastánci SOKP. Vždyť SOKP přeci vyřeší naší komplikovanou dopravní situaci v Čakovicích …
Bohužel nevyřeší … ba právě naopak. SOKP není jen izolovaným Pražským okruhem, ale jeho napojením na dálnice a rychlostní komunikace v okolí Prahy se stane jejich součástí.
Ovšem nejenom to, SOKP se díky vazbě na celoevropskou dálniční síť stane také součástí transevropské dálniční sítě TEN-T, která začíná na severu Německa a končí v Tureckém Istanbulu.


Výsledek takovéhoto spojení lokálního okruhu a dálniční sítě můžeme pozorovat v rámci tzv. Jižní spojky a donedávna i na Barrandovském mostě.
Takto přesycená komunikace jen těžko může ulevit lokální dopravě, kdy díky zácpám jen těžko takovouto komunikaci jako místní řidič využijete. Bohužel do blízkosti našich rezidenčních čtvrtí naopak přinese pouze hluk, prach a emise…. A další průjezdní dopravu.
Novým hlediskem, které dosud nebylo zohledněno je, že nedávno zprovozněná část Vysočanské radiály de-facto supluje SOKP, část 520 v rádiusu 5-ti km, po již stávajících a/nebo nově zprovozněných komunikacích.


Východisko?
Domníváme se proto, že z pohledu MČČ je nutné zahájit o vedení SOKP veřejnou diskuzi, včetně informace obyvatel i zastupitelů o připravovaných úvahách a studiích trasy SOKP.
V předstihu je potřebné vést o této nejvýznamnější stavbě v našem okolí, která trvale ovlivní naše životy na dlouhá desetiletí, řádnou a otevřenou diskuzi nejen v rámci naší MČ, ale i s našimi sousedními městskými částmi.

Jako prioritní se proto jeví realizace následujících kroků:

•    Provedení analýzy nutnosti SOKP v naší MČ, z hlediska ochrany veřejného zájmu v naší MČ - především ochrany obyvatel před negativními dopady z realizace a provozu SOKP

•    Hledání možných alternativ vedení SOKP, především ve spolupráci se sousedními MČ a Středočeským krajem

•    Zajištění ochrany zdravého životního prostředí pro obyvatele naší MČ,

•    Zajištění ochrany majetku MČ i obyvatel v katastru MČ před negativními dopady z realizace a provozu SOKP

•    Definice nutných a vazeb a investic do infrastruktury a vybavení MČ při realizaci SOKP.

Z výše uvedených důvodů bylo na 7. schůzi ZMČ navrženo a odsouhlaseno vytvoření pracovní skupiny, která výše uvedené požadavky a hlediska bude v předstihu a především v zájmu MČČ a jejich obyvatel řešit.

Poslední úprava: 09.02.2012
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520440
Náhodný obrázek
DSC00380.jpg