Dokument OS č. 05/2007 k JEDNACÍMU ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MČ ČAKOVICE

RTF
Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
28.11.2007

Na jednání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice, které se uskuteční dne 28.11.2007, je zařazen jako 2. bod jednání návrh rady MČ (zpravodaj Dr. Krištof) na nový Jednací řád zastupitelstva Městské části Praha – Čakovice.

Jednací řád nepřijatelně zruší právo občanů MČ vyjadřovat na veřejném zasedání zastupitelstva MČ svá stanoviska.

Návrh umožňuje občanům pouze omezeně uplatnit své dotazy, podněty a návrhy a to pouze mimo vlastní jednání zastupitelstva, resp. až po jeho ukončení a pouze při splnění velmi podivně stanovené podmínky „pokud to časové a technické možnosti dovolují“. Ev. následná diskuze tím bude považována pouze za jakousi „volnou debatu s občanskou veřejností“, vedenou již mimo rámec zasedání zastupitelstva a tedy bez povinnosti záznamu vznesených příspěvků a bez povinnosti zastupitelů jakkoli na diskusní příspěvky občanů reagovat. Připouští se zde pouze možnost, nikoli však povinnost, zastupitelů na podněty občanů reagovat. Návrh nijak neurčuje postup při vyřizování podnětů a dotazů vznesených občany, a to ani odkazem na příslušné platné právní předpisy.

Kromě závažného okleštění práv občanů zde zastupitelé oklešťují též práva sami sobě nově stanovenými podmínkami, jako např. zkrácenou časovou lhůtou pro získání podkladů pro svoji řádnou přípravu na jednání zastupitelstva, vyloučením možnosti tajného hlasování atd.

Návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva MČ Čakovice, bude-li přijat, se tak dostane do rozporu se zákonem a bude proto protiprávní. Tím i následná rozhodování zastupitelstva MČ by mohla být zpochybněna jako právně vadná se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro nás pro všechny.

Dostáváme z této snahy našich zastupitelů značně nepříjemný pocit, jakoby občané své zvolené zastupitele nyní pouze zbytečně obtěžovali a nevhodně zdržovali.

Všechny odpovědné aktivity nás, plnoprávných občanů, by měly být našimi zastupiteli přijímány vstřícně a pozitivně. Zvolili jsme si je přeci proto, aby nás řádně a odpovědně zastupovali a ne proto, abychom je museli soustavně sledovat, zda se nesnaží nás jakkoli obejít a omezovat naše práva. Očekáváme od nich naopak to, že budou vše dělat proto, abychom mohli být dobře informováni a mohli se náležitě spolupodílet na správě věcí veřejných.

Návrh Jednacího řádu MČ Čakovice pro zasedání ZMČ č. 6/2007 dne 28.11.2007.

Dokument OS č. 05/2007 k návrhu nového Jednacího řádu zastupitelstva MČ Praha- Čakovice

 

Aktualizace !

0 Komentáře
Poslední úprava: 14.10.2008
Čtěte více...

Dokument OS č. 04/2007 k ÚZEMNÍMU PLÁNU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

RTF
Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
31.10.2007
Moderní ekonomické a sociologické přístupy pro hodnocení životní úrovně lidské společnosti již nejsou úzce zaměřeny na parametry hrubé průmyslové výroby, dosažených finančních zisků a úrovně materiální spotřeby, ale též na parametry zachovalosti životního prostředí a lidského fyzického a duševního zdraví. Životním zájmem vyspělého člověka není zahltit se materiální spotřebou, ale získat bohatství kvalitního životního prostředí a užívat tyto hodnoty v dobrém zdravotním stavu.

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podalo Občanské sdružení Čakovice 2007 podněty a požadavky pro tvorbu nového územního plánu pro hlavní město Prahu.

Snahou Občanského sdružení Čakovice 2007 je zastavit zhoršování životního prostředí v naší městské části. Nechceme pouze pasivně přihlížet trvalému úbytku veřejné zeleně a nárůstu znečištění našeho prostředí exhalacemi, hlukem a prašností neúměrnou dopravní zatížeností a průmyslovou výrobou. Za velmi závažné považujeme množství a stav jak registrovaných velkých skládek (Ďáblice, Miškovice, Veleň, Brázdim aj.), tak řady černých skládek. Za kritický považujeme stav zamoření spodních vod celého území Čakovic, které je nejrozsáhlejší v celém regionu. Velmi negativní vliv má rozsáhlá plošná přeměna orné půdy pro bytovou a průmyslovou výstavbu. Nekoncepční hromadná bytová výstavba se projevuje negativními vlivy na dostupnost prvků občanské vybavenosti a na celkovou kvalitu života nových i stávajících obyvatel městské části. Chybí naopak jakákoli kompenzační či ochranná opatření, např. budování klidových zón, nových území sloužících pro veřejnou rekreaci a odpočinek obyvatel. Zanikly spojovací koridory mezi obcemi pro pěší, zcela chybí cyklostezky.

Námi zvolení zastupitelé, kterým bylo nyní dáno v našem jménu spolurozhodovat o našich věcech společných a kterých se územní plán především týká, s námi dobře nekomunikují. Neposkytují nám dostatečné informace k tomu, abychom získali jistotu, zda jsou schopni náležitě rozpoznat naše společné priority a zda jsou schopni bránit naše životní prostředí jak z pohledu současného, tak především pro naše budoucí generace. Velmi dobře víme, jakým silným tlakům různých partikulárních zájmů jsou vystaveni.

Nabízíme jim v našem nejvyšším zájmu naši plnou podporu a spolupráci. Náprava jakýchkoli chyb, kterých se dopustíme na životním prostředí je posléze záležitostí nesmírně drahou k nápravě a vysokou cenu za to budeme splácet nejenom my všichni, ale celé příští generace.


Jsme to my, kdo tady v Čakovicích žijeme.

 

Dokument Občanského sdružení Čakovice 2007 č. 04/2007 : Podněty a požadavky pro tvorbu nového územního plánu 2007 pro hlavní město Prahu.

 

0 Komentáře
Poslední úprava: 28.11.2007

Dokument OS č. 02/2007 k SÍTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČAKOVICÍCH

RTF
Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
17.08.2007

Nově zastavěná lokalita „U zámeckého parku“ povede k odhadnutelnému nárůstu obyvatel Čakovic o 2.500 osob. Počet obyvatel se ze současných 7.000 zvýší na 9.500, tedy o více jak jednu třetinu. Lze odhadnout, že nové sídliště bude znamenat též přírůstek cca 600-800 dětí.

Tato zásadní demografická změna by měla být řízeným procesem, neboť může vést k negativním jevům, jako je například akutní zhoršení dostupnosti základní zdravotní péče.

Občanské sdružení požádalo o informaci, jak je v této souvislosti základní potřeba zdravotnických služeb plánovitě zajištěna.

Dokument sdružení č. 2/07 k síti zdravotnických zařízení v Čakovicích

Z odpovědi jsme se dozvěděli pouze obecné údaje. Ty nicméně jen potvrzují naše znepokojení z neorganizovaného rozvoje naší obce nekoncepčním povolováním rozsáhlé bytové výstavby bez vazby na zajištění nezbytné související občanské vybavenosti a služeb.

Odpověď radnice (3.8.2007)

Požádali jste tedy o další, více konkrétní informaci.

***********************************************************************

Žádost o informaci k zajištění dostupnosti sítě základní zdravotní péče v Čakovicích (3.10.2007)

Odpověď radnice (17.10.2007)


Z odpovědi nevyplývá, zda si naši zastupitelé uvědomují svoji odpovědnost za zhoršování dostupnosti základní zdravotní péče v Čakovicích. Dobře víme, jaké jsou zde kompetence celého systému samosprávy, nicméně základní odpovědnost na iniciaci řešení problému je ve výhradní kompetenci místní samosprávy. Nikdo jiný ji zde ani zastoupit nemůže.

Přístup typu "občané pomožte si jak umíte" je zde nepřijatelný. Je to zároveň základní úkol místní samosprávy tímto přístupem nepřispívat ke korupčnímu chování v našem zdravotnictví.

Naší snahou je zvýšit stupeň odpovědnosti našich zastupitelů za svá přijatá rozhodnutí. Jestliže zastupitelé přijmou bezvýhradný souhlas k rozsáhlé bytové výstavbě v naší obci, musí též přijmout odpovědnost za zajištění řady přirozeně navazujících kroků: novým obyvatelům obce musí přispět k zajištění dostupnosti základních společenských služeb a stávajícím obyvatelům zajistit, aby se jejich dostupnost významně nezhoršila.

 

Zajímavá realita do kroniky naší městské části: 
http://www.uzameckehoparku.info/viewtopic.php?id=327

 

 

0 Komentáře
Poslední úprava: 03.12.2007
Čtěte více...
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520425
Náhodný obrázek
dsc00359.jpg