VODNÍ ZDROJE v ČAKOVICÍCH

Napsal: Černý Karel
28.01.2010

Čakovice – stav vodních zdrojů

Územní systém ekologické stability krajiny: plánované regionální biocentrum Čakovice. Významné krajinné prvky: niva Mratínského potoka s významnou regulací toku.

Doplňují příspěvky čtenářů též na konci článku.

Z veřejně dostupných informačních zdrojů vyplývá, že v Čakovicích jsou dvě hlavní území významného znečištění vodních zdrojů,  která částečně splývají: je to oblast ekologické zátěže od Daewoo/Avia, a.s. (viz mapa zde oblast není pravděpodobně průběžně monitorována), a ekologická zátěž od společnosti Veltech a.s., Čakovice (více zde), která je nyní sledována v dvouletých odstupech bodovým sledováním vzorků vody z vybraných místních studní.

V polovině 20. století bylo v Čakovicích téměř 400 studní. Dnes se nedá  používat ani jedna bez rizika ohrožení zdraví. Příčinou je velmi závažná kontaminace spodních vod, která je v Čakovicích jedna z nejhorších v celé ČR. Závažné je též to, že se stupeň kontaminace proti očekávání nijak spontánně nezlepšuje. Čelo kontaminačního mraku prostupuje velkou část středu a východní části Čakovic a  zasahuje do prostoru mezi Miškovicemi na  pravém břehu Mratínského potoka, tedy v prostoru, kde se plánuje další rozsáhlá rezidenční zástavba.

Monitorování úrovně znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v Praze 9 (obce Čakovice- Miškovice).

Objednatel: Česká inspekce životního prostředí  Dodavatel: Ochrana podzemních vod s.r.o. Stav zamoření se neposuzuje ze zvláštních vrtů, pouze ze vzorků vody z některých místních studní.


Odborná zpráva z r. 2007 je zde, z 2009 je zde .

Závěry 2007: V zasažené kontaminované oblasti Čakovic přetrvávají v podzemní vodě obsahy CIU (alifatické chlorované uhlovodíky), které výrazně překračují limitní hodnoty kritéria C, i nejvyšší mezní hodnoty pro pitnou vodu u trichloretylenu (TCE) a terachlorethylenu (PCE). Monitoring nepotvrdil snižování koncentrací CIU v podzemní vodě; došlo dokonce k mírnému nárůstu koncentrací CIU v Čakovicích, v Miškovicích má znečištění dosud spíše stagnující charakter. Čelo kontaminačního mraku se v současnosti nachází před linií Mratínského potoka jak v obci Čakovice, tak v nové zástavbě obytných domů v obci Miškovice.

 

Závěry 2009: V některých místech a v některých parametrech došlo v porovnání mezi lety 2007 a 2009 k částečnému zlepšení. Autor zprávy ze ČIŽP RNDr. Libora Kořistka dodává, že některé studny jsou ve vegetačním období využívány k zalévání zahrádek. Tím se vytváří lokální hydraulické deprese, které na sebe stahuií směr proudění podzemní vody, spolu s polutanty. Používané studny tedy na sebe  natahují část zněčištění, což je pro uživatele studní negativní jev. Využívané study tak vlastně fungují jako jednotlivé sanační objekty, kterými je kontaminace odstraňována. Nejde však o odstranění definitivní, ale pouze o předchod polutantů z jedné složky životního prostředí do druhého – do půdy a do ovzduší.

Látky CIU, TCE a PCE jsou považovány za přímé a nepřímé indikátory znečištění vod. Mají prokázaný toxický vliv na lidský organismus, vč. výskytu nádorových onemocnění.

Obytný soubor Čakovický park II - Obytný soubor Čakovický park

V krátké budoucnosti významným rizikem pro stav vodních zdrojů  v Čakovicích  se stane záměr výstavby dalšího rozsáhlého sídliště u čakovického parku pro asi 2.000 lidí, od kterých odpadní vody není možné v současnosti již řádně svést do kapacitně přetížené čistírny odpadních vod v Miškovicích. V její spádové oblasti, tedy i  v Čakovicích byla z tohoto důvodu dokonce vyhlášena stavební uzávěra. Přesto, a dokonce se souhlasem odpovědných úřadů (EIA) a s mlčenlivým souhlasem  našich současných zastupitelů bylo povoleno v plánu tohoto dalšího čakovického sídliště vypouštět  odpadní vody jen částečně předčištěné z  provizorní čističky volně do Mratínského potoka ještě přímo v Čakovicích..

 

Jak si úřady a naše současná samospráva představují řešení problémů spojených s provozem a při haváriích takového provizorního systému (výpadky el. proudu, výpadky způsobené technologickou nekázní (neúržbou) a jakýmkoli jiným technickým selháním) a tedy s riziky vzniku obtěžujících pachů, hluku a především přímým výtokem nečištěných odpadů z celého sídliště přímo do čakovického potoka se lze dočíst zde.

Cena za bezmeznou vstřícnost vůči developerům a urputná snaha naší současné samostrávy o asignace z nárůstu obyvatel Čakovic se nám tímto zdá extrémně vysoká. Nejsme si jisti, zda takové sídliště s provizorní čističkou pod vlastními okny nebude filtrem pouze pro takové občany, kterým je stav životního prostředí v jejich budoucím bydlišti naprosto lhostejný.

 

Odpovědným správcem navazujícího toku Mratínského potoka, hned pod plánovaným vyústěním provizorní čističky odpadních vod ze sídliště, je státní společnost Povodí Labe. Je odpovědná za správu toku dále v Čakovicích a dále v celém dalším úseku toku až k jeho ústí do Labe u Kostelce n. Labem. Máme dojem, že tato odpovědná státní organizace o tomto záměru využití toku Mratínského potoka pravděpodobně nebyla informována. To je důvodem, že též kokrétní stanovisko Povodí Labe  s.p. chybí  v hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA,) které pro stavbu nicméně již úspěšně proběhlo a bylo následně jedním z podkladů pro pozitivní územní rozhodnuté celé stavby bytového sídliště vydaného 2.10.2009 MČ Praha 18. Rozhodnutí MČ Praha 18, odboru výstavby o územním rozhodnutí plánovaného sídliště je zde.

Stanovisko státního podniku Povodí Labe s.p. k informaci využiti toku Mratínského potoka v Čakovicích pro výtok předčištěných odpadních vod z provizorní čističky budovaného sídliště „Obytný soubor Čakovický park“ developera Byty Čakovice a.s., je zde .

Ďáblická skládka odpadů a její vliv na stav vodních zdrojů

Další oblast bezprostředního vysokého rizika znečištění vodních zdrojů v čakovickém okolí představuje rozsáhlá pražská skládka odpadů společnosti A.S.A. s.r.o., IČ 45809712, v sousedních Ďáblicích, přímo na západ od Čakovic.

Stav znečištění vodních zdrojů touto skládkou není podle veřejnosti dostupných  informací dostatečně monitorován. Pro představu o stavu dostupnosti informací je zde uvedena komunikace MČ Ďáblice s Pražským inspektorátem České inspekce životního prostředí

Z iniciativy kontrolního výboru MČ Ďáblice bylo zadáno posouzení vlivu skládky na životní prostředí v Ďáblicích s využitím předchozích dostupných monitoringů skládky provedených v minulých letech z pohledu kvality podzemních a povrchových vod, kterou v prosinci 2009 provedla Geologická služba,s.r.o. Tento odborný posudek -pouze dle rozboru dostupných údajů, tedy nikoli z vlastního podrobného vyšetření vzorků z vrtů- přesto stav vyhodnotila tak, že v dané situaci jsou již „legislativní“ ukazatelé znečištění spodních vod překročeny a signalizují rizikový stav. Se zvážením i dalších kriterií, se zdá být zřejmé, že skládka v Ďáblicích dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu podzemních vod, a to podstatně vice, než pouze v jednom ukazateli.

Celá zpráva je zde.

Bližší informace též na oficiálních stránkách MČ Ďáblice: http://www.dablice.cz/skladka-dablice/dalsi-stanoviska-komentare/

 

Příspěvky čtenářů k tématu (zveřejňujeme zásadně se souhlasem autorů):

Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1307659
Náhodný obrázek
DSC00380.jpg